องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เลขที่ 252 หมูที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

เบอร์โทรศัพท์  044-975-021  โทรสาร  044-975-021 ต่อ 18

เว็บไซต์  http://www.abtdanchang.go.th/index.php

อีเมล  Danchang_252@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  044-975-021 ต่อ 11

                                              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  044-975-021 ต่อ 12

                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  044-975-021 ต่อ 13

                                              สำนักปลัด  044-975-021 ต่อ 14

                                              กองส่งเสริมการเกษตร  044-975-021 ต่อ 14

                                              กองคลัง  044-975-021 ต่อ 15

                                              กองช่าง  044-975-021 ต่อ 16

                                              กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  044-975-021 ต่อ 16

                                              โทรสาร  (FAX)  044-975-021 ต่อ 18