องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ITA 2563
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +  นางสมจิตร พัชรพีรนันท์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-975021
  อีเมล์ +  admin@abtdanchang.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางอรวรรณ จรรย์นาฏย์
  ตำแหน่ง +   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-975021
  อีเมล์ +  admin@abtdanchang.go.th
 
    ชื่อ +  นางบุญช่วย ไชยบุรี
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ +  044-975021
  อีเมล์ +  admin@abtdanchang.go.th
 
    ชื่อ +  นายนิมิตร ล้วนหิรัญ
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +  044-975021
  อีเมล์ +  admin@abtdanchang.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางอรวรรณ จรรย์นาฏย์
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสาธารณสุข
  โทรศัพท์ +  044-975021
  อีเมล์ +  admin@abtdanchang.go.th